- dodano do koszyka!
 +48 606 641 610 | biuro@dorco.eu
Witaj w oficjalnym sklepie marki Dorco!   

§ 1 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, poniższych postanowień nie stosuje się.
 2. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Konsument może wykorzystać w tym celu formularz odstąpienia stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.
 3. Dor.com  wysyła Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail wskazany przez Konsumenta.
 4. Zwracany towar powinien zostać wysłany przez Konsumenta na adres: Dor.com Sp. z o.o. , ul. Al. Armii Krajowej4A, 35-307 Rzeszów.
 5. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.
 6. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Konsument jest wolny od wszelkich zobowiązań.  
 7. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).
 8. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy,  Dor.com  ma obowiązek zwrócić Konsumentowi zapłaconą cenę produktów oraz koszty najtańszej przesyłki oferowanej przez Sklep, bez względu na to, jaki rodzaj przesyłki wybrał Konsument.
 9. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki zostanie dokonany przez Dor.com niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Konsument.
 10. Jeżeli Konsument zapłacił za towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez niego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, o ile kupujący wskazał taki rachunek; w przypadku, gdy Konsument nie wskazał numeru rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność za zamówione produkty.
 11. Jeżeli Konsument zapłacił za towar przy odbiorze przesyłki, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez niego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Konsument nie wskazał rachunku bankowego, Dor.com wyśle do Konsumenta na podany przez niego adres e-mail prośbę o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Konsumentem w tej sprawie telefonicznie.
 12. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy:

a)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 2 Reklamacje

 1. Sklep Internetowy Dor.com  zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Klient jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży Konsumentowi. Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
 2. Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Konsument może składając reklamację:

a)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo jeżeli wada jest istotna, o odstąpieniu od umowy, chyba że  Dor.com niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie

b)      żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Dor.com .

 1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: Dor.com Sp. z o.o. , ul. Al. Armii Krajowej 4A.
 3. Składając reklamację należy opisać wadę produktu. Na żądanie Dor.com produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją na adres wskazany powyżej, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia sprawy. Koszt przesyłki ponosi Konsument. Przesłanie produktu przez Konsumenta za pobraniem nie będzie akceptowane.
 4. Dor.com, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Dor.com nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu.
 6. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 7. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas postanowień ust. 1-8 niniejszego paragrafu nie stosuje się. Odpowiedzialność JG Gastro z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru zakupionego przez podmioty niebędące Konsumentami w rozumieniu art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) jest wyłączona. Sprzedawane produkty posiadają gwarancję jakości producenta.