Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Dor.com

 

§ 1 Postanowienia Ogólne i Definicje

 • Sklep Internetowy Dor.com prowadzony jest za pośrednictwem serwisu internetowego maszynkidorco.pl przez Dor.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Armii Krajowej 4A, 35-307 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000548917, NIP: 8133702679, REGON: 361076621, zwana dalej "Dor.com".
 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Dor.com, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym Dor.com, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 • Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Klienta z Dor.com.
 • Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym Dor.com  Klient zobowiązany jest oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 • Regulamin udostępniany jest Klientom za pośrednictwem Serwisu Sklepu Internetowego Dor.com bezpłatnie, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści przez Klientów za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługują.
 • Do korzystania ze Sklepu Internetowego Dor.com, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 • Klientem może być każda osoba fizyczna (także Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 • Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Ze Sklepem Internetowym Dor.com  można się skontaktować od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu 17 852-93-05, 606-641-610 lub adresem e-mail biuro@dorco.eu.
 • Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego Dor.com zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Dor.com , w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego Dor.com lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego Dor.com do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego Dor.com  jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 • Dor.com nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Dor.com spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 2 Rejestracja i Konto Klienta

 • Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego Dor.com nie wymaga rejestracji.
 • Klient może kupić produkty w Sklepie Internetowym Dor.com po zarejestrowaniu się albo bez rejestracji.
 • Rejestracja w Sklepie Internetowym Dor.com, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
 • W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Dor.com (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając następujące dane:

a) imię, nazwisko, telefon, e-mail, oraz dodatkowo:

(i) w przypadku Konsumentów: ulicę i numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj;

(ii)   w przypadku firm: nazwę firmy, NIP, ulicę i numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj;

a następnie:

b)      zapoznać się i zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego Dor.com

c)      wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień i w celach marketingowych. 

 • Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Dor.com każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym: adresu e-mail oraz hasła.
 • Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto Klienta.
 • Posiadanie Konta Klienta daje możliwość podglądu statusu realizacji bieżących zamówień, historii zakupów, zmiany podanych danych, korzystania z „Przechowalni” produktów oraz powoduje, że Klient nie musi podawać wszystkich danych przy kolejnych zakupach.
 • W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego Dor.com  należy wysłać wiadomość e-mail z adresu aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Dor.com z prośbą o usunięcie konta.

§ 3 Informacje o produktach

 • Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Dor.com  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 • Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Dor.com: 

a)      zawierają wszystkie podatki, cła i podawane są w złotych polskich,

b)      nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w „Podsumowaniu” przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 • Dor.com zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 • Produkty dostępne w Sklepie Internetowym Dor.com są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 4 Zawarcie umowy

 • Klient może kupić tylko produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Dor.com. Zakupy możliwe są siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 • Produkty można kupić po zarejestrowaniu się albo bez rejestracji.
 • W celu złożenia zamówienia Klient zarejestrowany powinien:

a)      wybrać produkt, klikając opcję "Do koszyka"

b)      wybrać liczbę zamawianych produktów

c)      wybrać sposób dostawy 

d)      wybrać sposób płatności

e)      ewentualnie zaznaczyć opcję „Mam kupon rabatowy”

f)        kliknąć "Zamów Teraz"

g)      zalogować się podając e-mail i hasło

h)      wpisać wymagane dane oraz ewentualne uwagi/informacje dodatkowe

i)        kliknąć opcję „Podsumowanie”

j)        kliknąć opcję „Potwierdzam zakup”, która wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówione produkty.

 • W celu złożenia zamówienia, Klient niezarejestrowany powinien:

a)      wybrać produkt, klikając opcję „Do koszyka”

b)      wybrać liczbę zamawianych produktów

c)        wybrać sposób dostawy

d)      wybrać sposób płatności

e)      ewentualnie zaznaczyć opcję „Mam kupon rabatowy”

f)        kliknąć opcję „Zamawiam”

g)        zarejestrować się albo złożyć zamówienie bez rejestracji, klikając „Złóż zamówienie”

h)      wpisać wymagane dane: imię, nazwisko, telefon, e-mail, oraz dodatkowo:

(i)  w przypadku Konsumentów: ulicę i numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, ewentualnie podać inny adres do wysyłki oraz ewentualnie uwagi/informacje dodatkowe;

(ii) w przypadku firm: nazwę firmy, NIP, ulicę i numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, ewentualnie podać inny adres do wysyłki oraz ewentualnie uwagi/informacje dodatkowe

i)        kliknąć „Podsumowanie”

j)    kliknąć opcję „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego treść”

k)      kliknąć opcję „Potwierdzam zakup”, która wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówione produkty.

 • Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Dor.com oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.  Oferta wiąże tylko wówczas, gdy jeśli Dor.com  niezwłocznie wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie takie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty przez Dor.com.
 • Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail Klienta wskazany w Koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Dor.com. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres e-mail Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Dor.com o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej. Klient otrzyma również na adres e-mail wiadomość elektroniczną z informacją, że przesyłka z zamówionymi produktami została nadana. Powyższe informacje będą dostępne również na Koncie Klienta.
 • Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu kliknięcia opcji "Potwierdzam zakup" (ostatni krok przy składaniu zamówienia). Późniejsza zmiana zamówienia zależy od zgody Dor.com w odpowiedzi na prośbę Klienta złożoną w formie e-maila lub telefonicznie. 
 • Dor.com zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej dwukrotnie nie odebrał dostarczonego mu przedmiotu zamówienia.
 • Dor.com zastrzega sobie możliwość, w przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, według wyboru Klienta:  

a)      anulowania całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Dor.com będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia); 

b)      anulowania zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części);

c)      podziału zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 • Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji, o której mowa w ust. 9, w formie wiadomości e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 9 (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem), Dor.com dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta lub w formie  komunikatu na Koncie Klienta.
 • W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9-10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Dor.com zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


§ 5 Dodawanie opinii o produktach

 • Klient, który zarejestrował się w Sklepie Internetowym Dor.com, może korzystać z wszystkich funkcjonalności Sklepu, w szczególności może dodawać opinie o produkcie pod wybranym przez siebie Nickiem.
 • Opinie przed ich upublicznieniem na stronie internetowej Sklepu podlegają akceptacji przez Dor.com.
 • Opinie o produkcie oraz Nick będą widoczne dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego Dor.com .
 • Treści zamieszczane przez Klienta w serwisie Sklepu Internetowego  nie mogą Dor.com  naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego , w której Dor.com  zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat opinie, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego , w której Dor.com  zostały zamieszczone – opinie powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).
 • Klient z momentem zamieszczenia opinii:

a)      oświadcza, iż władny jest zamieścić daną opinię w serwisie Sklepu Internetowego Dor.com, w tym udostępnić ją nieograniczonemu kręgowi osób;

b)      oświadcza, iż dana opinia nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

c)      udziela  nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z powyższej opinii w działalności Sklepu Internetowego, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Sklepu Internetowego Dor.com. Klientowi z tytułu udzielenia powyższej licencji Dor.com nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.

 • Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym  Dor.com.

§ 6 Formy płatności

 • Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

a)      z góry (przed wysłaniem przesyłki) – przelewem bankowym. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Dor.com  płatności

b)      podczas odbioru przesyłki doręczonej przez firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w serwisie Sklepu Internetowego Dor.com

c)      podczas odbioru przesyłki w siedzibie Dor.com – gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w serwisie Sklepu Internetowego Dor.com .

 • Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
 • Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Klient otrzyma od  e-mail z Dor.com  przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia.

§ 7 Dostawa i czas realizacji zamówień

 • Dor.com  realizuje dostawę produktów kupionych w Sklepie Internetowym wyłącznie na terytorium Polski.
 • Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej i Poczty Polskiej albo Klient może odebrać zamówienie osobiście w siedzibie Dor.com.
 • O przewidywanym terminie wysyłki Klient zostanie poinformowany w „Podsumowaniu” złożonego zamówienia.
 • Informacja, w jakim terminie przesyłka będzie nadana, znajduje się przy każdym produkcie.
 • W przypadku płatności z góry termin nadania przesyłki liczony jest od otrzymania przez Dor.com wpłaty, natomiast w przypadku płatności przy odbiorze –od potwierdzenia przez Dor.com  otrzymania zamówienia.
 • W przypadku braku możliwości realizacji wysyłki w terminie, o którym mowa w ust. 4, Dor.com zastrzega sobie prawo do wyznaczenia nowego terminu dostawy i poinformowania o tym fakcie Klienta drogą e-mailową lub telefonicznie.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 • Określone w niniejszym punkcie prawo odstąpienia od umowy przysługuje tylko Klientom będącym konsumentami zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017, poz. 683).
 • Klienci będący konsumentami, mają prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktów.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Dor.com Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 4A, 35-307 Rzeszów, tel.: 17 852-93-05 lub 606-641-610, e-mail biuro@dorco.eu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 • Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Dor.com, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Wzór odstąpienia od umowy udostępniony został na stronie internetowej maszynkidorco.pl.

§ 9 Skutki odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem

 • W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zostaną zwrócone wszystkie płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Dor.com), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zostanie wskazane i potwierdzone obustronnie inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Dor.com może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest odesłać zakupione wcześnie produkty (na adres: Dor.com Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 4A, 35-307 Rzeszów) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 • Klienta obciążają bezpośrednio koszty zwrotu produktów.
 • Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i ich funkcjonalności.

§ 10 Reklamacje

 • Dor.com ponosi względem Klienta odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktów sprzedanych na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 • Reklamacje i roszczenia z tytułu rękojmi Klient może składać w dogodnej dla siebie formie: telefonicznie pod numerem telefonu 17 852-93-05 lub 606-641-610, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@dorco.eu lub pisemnie na adres Dor.com Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 4A, 35-307 Rzeszów.
 • Reklamacje i roszczenia z tytułu rękojmi będą rozpatrywane w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Odpowiedź na reklamację udzielana jest Klientowi pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.

§ 11 Dane osobowe Klienta

 • Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako "RODO", informujemy że administratorem danych osobowych Klientów jest Dor.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Armii Krajowej 4A, 35-307 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000548917, NIP: 8133702679, REGON: 361076621.
 • Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Dor.com w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Klientem oraz w celu przekazywania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 • Podanie przez Klienta danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, jednak niezbędne do jej zawarcia i wykonania. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego Dor.com.
 • Podanie przez Klienta danych osobowych w celu przekazywania przez Dor.com informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, jest dobrowolne, i nie jest warunkiem złożenia i realizacji zamówienia.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przekazywania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz potrzeba przetwarzania danych osobowych Klienta w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 • Dane osobowe Klienta będą dostępne upoważnionym przez Dor.com pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp w celu wykonania obowiązków związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, a także wykonania innych działań w związku z którymi Klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 • Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim takim jak firmy informatyczne, kurierskie, ubezpieczeniowe, prawne, księgowe i inne, których zaangażowanie przez Dor.com będzie potrzebne w celu zawarcia i wykonania umowy, a także wykonania innych działań w związku z którymi Klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 • Dane osobowe Klienta przechowywane będą w okresie potrzebnym do zawarcia i wykonania umowy, przez czas w którym możliwe jest wniesienie reklamacji i dochodzenie roszczeń, a także w okresie, przez który Dor.com zobowiązany jest przechowywać i przetwarzać dane osobowe na potrzeby rozliczeń podatkowych oraz wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • Klient ma prawo żądać od Dor.com dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych.
 • W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przekazywania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) Klient ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 12 Postanowienia końcowe

 • Dor.com dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 • Dor.com nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 
 • Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 • Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Dor.com rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Dor.com.
 • Dor.com zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.  
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2021r
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl